Γνωριμία των μαθητών με τους επιστημονικούς τομείς STEΑM και τις εφαρμογές τους στο επαγγελματικό περιβάλλον


Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων που θα χρειαστούν μελλοντικά, στην επαγγελματική ή ακαδημαϊκή τους πορεία


Εις βάθος κατανόηση  δυσνόητων θεωρητικών επιστημονικών όρων


Καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και της κριτικής ικανότητας


Προώθηση ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας για την επίλυση προβλημάτων