Χαρτογράφηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων της περιοχής


 Προβολή έργου και δράσεων των επιχειρήσεων στην τοπική κοινωνία


Προηγμένος Επαγγελματικός Προσανατολισμός, μέσω δράσεων σχεδιασμένων στις σημερινές ανάγκες των νέων


Ενημέρωση των νέων για τις απαραίτητες δεξιότητες που θα χρειαστούν για να απασχοληθούν μελλοντικά στις τοπικές επιχειρήσεις


 Προώθηση της ισότητας των δύο φύλων σε επαγγέλματα STEAM